שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

סוטה - פרק שביעי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד תשס"ט

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק אלו נאמרין סוטה לב ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2דברים הנאמרים בכל לשון סוטה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

3דברים הנאמרים בלשון הקודש סוטה לג ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4דברים הנאמרים בכל לשון - השלמות סוטה לב ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

5דיוני בעלי הלכה על הבדלי מבטאים בלשון הקודש סוטה לג ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

6אמירות הלכתיות סוטה לב ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

7מעמד הר עיבל בספר דברים סוטה לג ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

8דיוני התנאים על מיקום וזמן מעמד הר עיבל סוטה לג ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

9תוספתא סוטה פרק ח' סוטה לד ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

10כתיבת התורה על האבנים - דיון התנאים מה נכתב, על אילו אבנים נכתבו, ועבור מי נכתב סוטה לה ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

11תיאור מעמד הברכה והקללה בספרות התנאים סוטה לה ע"ב
 

12מיקום הלויים במעמד הר עיבל; חלוקות של שבטים בתורה, כמה בריתות נכרתו על כל מצוה. סוטה לו ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

13שלש בריתות על התורה - היכן נכרתו, מדוע יש צורך בשלוש ומהי תבנית מעמד ברית סוטה לז ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

14המזבח בהר עיבל - מבט על הממצא הארכיאולוגי - הרב יואל בן נון  

הקשיבו   שימרו 

15חטא המרגלים, יוסף ואשת פוטיפר סוטה לה ע"א, לו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

16המשך חטא המרגלים הניסיון של יוסף עם אשת פוטפר  

הקשיבו   שימרו 

17יוסף ואשת פוטיפר, הדרכה כיצד להתגבר על פיתוי, ישראל על הים סוטה לו ע"ב, סוטה לז ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

18סיכום על מעמד הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל, פתיחה לברכת כהנים -עיון בפסוקים  

הקשיבו   שימרו 

19ברכת כהנים במקדש סוטה לז ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

20ברכת כהנים במקדש ובגבולין סוטה לז ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

21ברכת כהנים במדרש ההלכה - המחווה והמהות סוטה לח ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

22אמור להם - קריאת כהנים סוטה לח ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

23הקריאה כהנים, הזיקה בין ברכת כהנים ותפילה, האם הקריאה כהנים מהווה הפסק בתפילה סוטה לח ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

24הקראת הברכה על ידי הש"ץ, מימרות ריב"ל, הקב"ה מתאווה לברכת כהנים, כל כהן המברך מתברך סוטה לח ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

25עקירת רגלי הכהנים ברצה, דוכן, עוד על הקריאה כהנים סוטה לח ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

26עוד על מעמד כהונה בזמן הזה, עיר שכולה כהנים סוטה לח ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

27הצורך בעשרה לברכת כהנים, לאפיון דרך לימודו של הגרי"ד ושל הרא"ל סוטה לח ע"ב-לט ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

28נטילת ידים לפני ברכת כהנים, במה הארכת ימים, ברכות המצוה, תרי קלי לא משתמעי סוטה לט ע"א-לט ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

29מפטיר, כשהכהנים מברכים מה העם אומרים? סוטה לט ע"ב-מ ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

30סוטה מ - עניינים שונים - ענווה ואוירת בית מדרש, יחס אגדה והלכה, מודים דרבנן, סנדלים  

הקשיבו   שימרו 

31האם ברכת כהנים הוקשה לעבודה - מום, סנדלים, שיכור ועוד  

הקשיבו   שימרו 

37  

38  

39  

40  

42  

45  

46משניות פרק שנים אוחזין - תוכן ומבנה  

47  

הקשיבו   שימרו 

48  

49אשכנז הקדומה - פירושי רגמ  

50קינוח - הפה או הידים? המשך ניתוח סוגית חולין קד-קה  

הקשיבו   שימרו 

51בין השמשות # 2 - היחס בין שבת לד ופסחים צד - שיטת הגאונים, רש  

52  

53  

54  

55בנין וסתירה בכלים, מכבה ביום טוב  

56בנין וסתירה בכלים, מכבה ביום טוב  

57הלכות תפילה פ  

58ציצית 6 - התכלת מעכב את הלבן?  

הקשיבו   שימרו 

59תשע"ח - יארצייט שלישי - לפנים משורת הדין  

הקשיבו   שימרו 

60יסוד איסור ימי אידיהן; התמודדות ראשונים עם ההתנגשות בין האיסור ובין הצורך לנהל חיי מסחר עם הסביבה הנ  

הקשיבו   שימרו 

61  

62הילך # 2 - הגדרת המקרקה  

63ה  

64נוסח שבועת יחלוקו; מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא  

65  

66  

67  

 
Powered by PBCS Technology