שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

תפילין - מנחות פרק שלישי, ישיבת עתניאל, קיץ תשס"ט
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פרשיות תפילין בספר שמות דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2פרשיות תפילין בספר דברים דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3פרשנות פרשיות תפילין - טוטפת, פרשני התורה, ספרות בית שני, הקדמה לתפילין בספרות חז"ל  

הקשיבו   שימרו 

4תפילין של ראש ושל יד - מדוע יש שנים, מהו היחס ביניהם, עור אחד וארבעה עורות מנחות לד ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

5היחס בין בתים לפרשיות- חוץ ופנים מנחות לד ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

6סדר פרשיות תפילין - מחלוקת רש"י ורבנו תם מנחות לד ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

7השוואה בין דיני כתיבת פרשיות תפילין ומזוזה וספר תורה - תפילין כספר תורה קטן מנחות לד ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

8"למען תהיה תורת ד' בפיך" - הזיקה בין תפילין ותלמוד תורה  

הקשיבו   שימרו 

9הלכה למשה מסיני בתפילין - למהות בתים ורצועות מנחות לה ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

10העושה תפילתו עגולה, תפילין וקמיע, הקב"ה מניח תפילין, קשר תפילין הראה לעניו דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

11קשר תפילין מנחות לה ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

12תפילין מאימתי מברכים עליהם מנחות לה ע"ב-לו ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

13ברכת התפילין, המעתק מלשון התורה "וקשרתם" להנחה או נתינה, מעשה הנחה מול הויה מנחות לו ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

14סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו מנחות לו ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

15תפילין בלילה מנחות לו ע"א-ע"ב
דף מקורות  

16תפילין בשבת ויום טוב מנחות לו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

17תפילין בחול המועד מנחות לו ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

18פטור נשים מתפילין, איסור הסח הדעת מתפילין, חובת משמוש, תפילין וציץ מנחות לו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

19מקום הנחת תפילין, יד שמאל, גובה שביד, איטר, גידם, מי שיש לו שני ראשים מנחות לז ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

20תפילין כהוויה מתמשכת - שינת ארעי בתפילין, כניסה לבית הכסא עם תפילין סוכה כו, ברכות כג
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

21מידת ההקפדה על הנחת תפילין, הנחת תפילין בזמן קריאת שמע ועל ידי עמי הארץ, תפילין כעדות, נקיטת חפץ,  

הקשיבו   שימרו 

22היסודות החינוכיים של ליל הסדר דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology