שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ראש השנה פרק רביעי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, עתניאל זמן אלול תשס"ט

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1ראש השנה בתורה - תחילת וסוף שנה בתורה דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2למהות ראש השנה בתורה - ראש חודש של החודש השביעי או תחילת השנה,, זכרון תרועה  

הקשיבו   שימרו 

3ראש השנה שחל בשבת במשנה ובספרא, קיום תקיעה במקדש לפני ד', תקיעת שופר כקיום יחיד או קיום ציבור,  

הקשיבו   שימרו 

4ראש השנה שחל בשבת - סיכום של ספרות תנאים וירושלמי  

הקשיבו   שימרו 

5גזירה דרבה - הסבר הבבלי לאי תקיעה בראש השנה שחל בשבת ראש השנה כט ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

6המשך גזירה דרבה, תקנת ריב"ז על שופר, ביאור ר"ה פרק ד' משנה א-ב ראש השנה כט ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

7תקיעה במקדש - האם ירושלים כלולה במקדש, תקנת ריב"ז לתקוע בבי"ד בשבת ראש השנה כט ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

8מלכויות זכרונות ושופרות - המקור, הסבר מבנה תפילת תשע ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

9הסבר מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא היכן לשלב את מלכויות, היחס בין מלכויות לזכרונות ושופרות ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

10האם ברכות מז"ו דאורייתא, היחס בין ברכות ותקיעות, תחילת ניתוח המבנה של הברכות ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

11עשרה פסוקים של מז"ו - כנגד מי? ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

12מלכויות זכרונות ושופרות - הני עשרה כנגד מי, משלים בתורה, תקיעות וברכות, תקנת רבי אבהו ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

13תקיעות מעומד ומיושב - היחס ביניהם, מחלוקת הראשונים באילו תקיעות יוצאים ידי חובה ראש השנה לד ע"א, ט"ז ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

14תרועות החודש השביעי - הקשר בין ראש השנה ויובל בספרא ראש השנה לד ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

15תקיעה תרועה ותקיעה בספרא, ספרי ובסוגיות בבלי וירושלמי ראש השנה לד ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

16שווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות ראש השנה כו ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology