שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

בבא בתרא פרקים ראשון ושני
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל תש"ע

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1מסכת נזיקין ושלושת הבבות - המבנה הפנימי של מסכת נזיקין וחלוקתה לחטיבות משנה משנה נזיקין
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2משנה בבא בתרא פרק ראשון משנה בבא בתרא פרק א'
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3משנה בבא בתרא פרקים שני ושלישי משנה בבא בתרא פרקים ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

4שותפן שרצו לעשות מחיצה - בניית הכותל בספרות התנאית בבא בתרא פרקים א-ג משנה בבא בתרא פרקים א-ג
 

הקשיבו   שימרו 

5סוגיית פתיחה לבבא בתרא - לטיב סוגיות פתיחה, היחס בין הלישנות בבא בתרא ב-ג
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

6היזק ראיה כפי שהוא משתקף בשקלא וטריא של הסוגייה ב עמוד ב בבא בתרא ב:
 

הקשיבו   שימרו 

7היזק ראיה בבבא בתרא ו: - המעבר מספרות התנאים הדנה בחצר שטותפין לדיון אמוראי על גג וחצר בבא בתרא ו:
 

הקשיבו   שימרו 

8למהות היזק ראיה בדיוני ראשונים - היזק ראיה בגינה-שיטת הרמב"ם, מחייב של נזק או של שכנים בבא בתרא ב:
 

הקשיבו   שימרו 

9דיונים הראשונים על היזק ראיה - היחס בין לשון המשנה הדנה במנהג המדינה ובין לשון הנזק בבא בתרא ב:
 

הקשיבו   שימרו 

10סיכום היזק ראיה, היזק ראיה במציאות העכשווית בדיוני בעלי ההלכה, למהות המנגנון האנושי בהיזק ראיה בבא בתרא ב:
 

הקשיבו   שימרו 

11קניין דברים - הסבר המושג ויחסו לאסמכתא בבא בתרא ג.
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

12מנהג המדינה בבא בתרא ב.
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

13מנהג המדינה בבניין כותל בין שותפים, תיחום הגבול בין פסק הלכה ובין מומחיות טכנית בבא בתרא ב.
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

14בבא בתרא ג-ד - משמעות הדיון על גויל וגזית, הזיקה לבית המקדש ולבית הכנסת, אגדת הורדוס בבא בתרא ג-ד
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

15מקיף וניקף - עיון במשנה ועיון ראשוני בסוגית הגמרא בבא בתרא ד עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

16מקיף וניקף - עיון בסוגיית הגמרא ד: תוך עיון משווה לחילופי הנוסח ולמבנה הסוגיה בבא בתרא ד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

17מקיף וניקף - עיון בראשונים, שני מודלים של שותפות במשנה בבא בתרא, העמדת מודל של שותפות לא שויונית בבא בתרא ד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

18מקיף וניקף-בעל המאור וראב"ד - מחייב מכוח הלכות שכנים בבא בתרא ד עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

19מקיף וניקף - רמב"ן ורמב"ם בבא בתרא ד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

20כותל חצר שנפל - עיון בנוסח ופרשנות משנה בבא בתרא פרק א משנה ד בבא בתרא ה עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

21כותל חצר שנפל - עיון בנוסח ופרשנות משנה בבא בתרא פרק א משנה ד-המשך בבא בתרא ה עמוד א-ו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

22פורע חוב תוך זמנו - מבט לעולם ההלוואות בבא בתרא ה עמוד א-ו עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

23מדת סדום - שיח של בני החבורה על פרשנות משנה אבות פרק ה משנה י בבא בתרא יב עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

24כופין על מדת סדום - יסוד הכפיה וגדרי המושג בבא בתרא יב עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

25כופין על מדת סדום - עיון בסוגיה בבא בתרא יב עמוד ב ובדיוני הראשונים בבא בתרא יב עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

26גוד או אגוד - עיון ראשוני, שיח של בנ החבורה בבא בתרא יג עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

27גוד או אגוד - יסוד הדין בבא בתרא יג עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

28פתיחה לפרק לא יחפור-עיון במשנה בבא בתרא פרק ב' משנה בבא בתרא פרק ב'
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

29המשך עיון במשנה בבא בתרא פרק ב' - מבנה הפרק, הסבר לשון מרחיקין לעומת לשון לא יעשה אדם משנה בבא בתרא פרק ב'
 

הקשיבו   שימרו 

30מחלוקת רבי יוסי וחכמים במשנה ותוספתא - היקף המחלוקת וטעם והסבר שיטות החולקים משנה בבא בתרא פרק ב'
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

31היקף מחלוקת רבי יוסי וחכמים במשנה, מעבר לשפת נזקי שכנים בבבלי, יחס ב"ק וב"ב בבא בתרא כב ע"ב, יח ע"ב, כה ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

32גירי דיליה - המושג בלא יחפור ובמקומות נוספים בבא בתרא כב ע"ב, יח ע"ב, כה ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

33גירי דיליה - רב שרירא גאון, רי"ף, רמב"ם ורמב"ן - איך קובעים על מי מוטל להרחיק בבא בתרא כב ע"ב, יח ע"ב, כה ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

34הרחקות שכנים - ריצב"א, רא"ש ונתיבות בבא בתרא כב ע"ב, יח ע"ב, כה ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

35סוגיית פתיחה של פרק שני - מבנה ומסר, מחלוקת אביי ורבא על הסומך בור למיצר בבא בתרא יז:-יט.
 

הקשיבו   שימרו 

36מחלוקת אביי ורבא על הסומך בור למיצר - מהו העיקרון המכונן של הקביעה על מי להרחיק, בבא בתרא יז:-יט.
 

הקשיבו   שימרו 

37ראשונים על סוגיית פתיחה - פסק הלכה, האם רבא מוסב רק על בור או על כל הפרק, היחס בין רבא וגירי דיליה בבא בתרא יז:-יט.
 

הקשיבו   שימרו 

38חרדל - שיטת רש"י ורבנו תם, עקרון על של הרחקת ניזקין - מזיק או קדימות בבא בתרא יח עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

39חרדל - רבנו תם ובעל המאור, תחילת ניתוח ר"י מיגאש ורמב"ן בבא בתרא יח עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

40חרדל - ר"י מיגאש ורבו תם, גישה ממצעת שתביא את הצדדים להידברות בבא בתרא יח עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

41חזרה על פרק שני - משנה, רבי יוסי וחכמים, גירי הדיליה בבא בתרא פרק שני
 

הקשיבו   שימרו 

42חזרה - אביי ורבא בבא בתרא יז עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

43כופין בני חצר ובני עיר - משנה ותוספתא, תחומי הכפיה, (בהתחלת השיעור - מבוא קצר על מס מפי אלחנן מאיר) בבא בתרא ז עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

44שומת מס בטחון - לפי ממון, נפשות או קירוב בתים, תפיסה של אגרה - תשלום לפי צריכה בבא בתרא ז עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

45פטור תלמידי חכמים ממסים בבא בתרא ז עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

46פטור תלמידי חכמים ממסים - השוואת חכמים לכהנים, יסוד הפטור בבא בתרא ח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

47פטור תלמידי חכמים ממסים - הגדרת תלמיד חכם בבא בתרא ח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

48תקנות הקהל - יסוד סמכות הקהילה בתשובות של ראשוני אשכנז, הפקר בית דין הפקר בבא בתרא ח עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

49וכמה יהא עיר ויהא כאנשי העיר? בבא בתרא ח עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

50פרשיות צדקה בתורה - מתנות עניים במערך החקלאי היצרני ובמערך העירוני המסחרי בבא בתרא ח עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

51מבוא למסכת צדקה בבבלי בבא בתרא בבא בתרא ח עמוד א-ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

52קופה ותמחוי - מוסדות הצדקה העירוניות המוודאות שאין רעב בעיר בבא בתרא ח עמוד א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

53ולשנותן לכל מה שירצו - ניתוח מחלוקת ראשונים על שינוי ייעוד כספי צרקה שנגבו לקופה בבא בתרא ח עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

54גבאי צדקה - שררה, נאמנות ובקרה, כפיה על צדקה בבא בתרא ח עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

55כפייה על צדקה - צדקה כמצוה וכמס עירוני, שעבוד נכסים בצדקה בבא בתרא ח עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

56בדיקת מעמדו הכלכלי של העני המבקש צדקה - בודקין למזון ולכסות, בבא בתרא ט עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

57אברהם אבינו כמקור לחובת צדקה מכוח הכרת דרך ד' וקיום מצות והלכת בדרכיו בבא בתרא ט עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

58הגות הצדקה - צדקה כנתינה לד', משמעות ההשואה בין צדקה ובין הקדש, איזו צדקה עדפה - ציבורית או אישית בבא בתרא ט-י
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

59המשך הגות הצדקה - מדוע יש עוני, נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא, צדקה בחברה כמכשיר משרה שכינה בבא בתרא י עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

60המשך אגדת צדקה - במה תרום קרן ישראל, צדקה ממלכתית, צדקה למען מטרת רווח של הנותן בבא בתרא י עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

61המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא - יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל שיש בו שכינה בבא בתרא פרק ראשון
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology