שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ברכות פרק שישי - כיצד מברכין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל זמן קיץ תש"ע

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק כיצד מברכין - קטגוריות הברכות במשנה - ברכת הפירות וברכות הסעודה, רמזי המשנה למקראות ברכות משנה פרק ו'
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2רקע לברכת הפירות במקראות - עיון בפרשיות בראשית העוסקות באכילה האנושית  

הקשיבו   שימרו 

3תיקון האכילה האנושית בתורה - לקראת כניסה לארץ וחידוש אכילת פירות, אכילה לפני ד'  

הקשיבו   שימרו 

4דיוני התנאים על המקור לברכות לפני אכילה - דרשת רבי עקיבא בספרא ודרשת רבי ישמעאל במכילתא דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

5המקור לברכה לפניה במדרשי הלכה, תוספתא ובבלי ברכות לה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

6המקור לברכה לפניה - מחלוקת הראשונים על מסקנת סוגית הבבלי - ברכת הפירות או ברכת הנהנין? ברכות לה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

7משמעות המעבר מברכת הפירות לברכות הנהנין - מהארץ לעולם הזה; מחלוקת רבי ישמעאל ורשב"י - של מי הדגן ברכות לה עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

8ברכת היין - מדוע יש ברכה מיוחדת ליין, אישתני לעילויא, יין ושמן כמשקים ברכות לה עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

9ברכת היין והשמן, האם מברכים על אכילה או על הנאה? ברכות לה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

10קמחא דחיטי ברכות לו עמוד א
דף מקורות  

11טרימא - האם יש צורך בצורת פרי, מחלוקת רש"י ורמב"ם, משמעות ההשוואה לאכילת תרומה ברכות לח עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

12דובשא דתמרי - ברכה על מיצי פירות, זיעה בעלמא  

הקשיבו   שימרו 

13שלקות ברכות לח עמוד ב-לט עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

14שלקות - המשך העיון בסוגיה ברכות לח עמוד ב-לט עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

15שלקות ומי שלקות ברכות לט עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

16לימוד מסכם להלכה בעקבות לימוד סוגית קמחא דחיטי, טרימא ושלקות ברכות לה-לו-לח-לט
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

17פסק הלכה לברכה על מרק וברכה על סוכר ברכות לט עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

18קורא - לא נטעי אינשי אדעתא דהכי ברכות לו עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

19צלף - לדרכי המשגה של חז"ל ברכות לו עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

20צלף - ההשוואה בין הגדרת פרי לגבי ברכת הפירות ובהלכות ערלה ברכות לו עמוד א - לו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

21צלף - ברכה על קליפות וגרעינים  

הקשיבו   שימרו 

22בורא מיני מזונות - בתוספתא ובבבלי ברכות לו עמוד ב - לז עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

23ברכה על אורז ברכות לז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

24המשך בורא מיני מזונות (רוב השיעור חסר) ברכות לז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

25המשך בורא מיני מזונות ברכות לז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

26סיכום להלכה על ברכת בורא מיני מזונות ברכות לז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

27חביצא - צורת לחם ברכות לז עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

28המשך חביצא - פת צנומה, ברה על קניידלאך, מצה ברייד ברכות לז עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

29טרוקנין וטריתא - הגדרת לחם לעניין ברכת המוציא ברכות לז עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

30פת הבאה בכיסנין ברכות מא עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

31פת הבאה בכיסנין - המשך ברכות מא עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

32סיכום הלכה למעשה ברכה על פת הבאה בכיסנין ברכות מא עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

33ברכת שהכל ברכות מ עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

34ברכת שהכל - המשך, ברכה על אכילת בשר ברכות מ עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

35ברכת בורא נפשות ברכות מד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

36נוסח ברכת המוציא ברכות לח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

37בציעת הפת ברכות לט עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

38בציעת הפת - פרוסה ושלימה ברכות לט עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology