שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים מתוך מסכת יומא - פרישת כהן גדול וקטורת
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל זמן אלול תש"ע

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1אחרי מות שני בני אהרן - יום הכיפורים והיום השמיני והמילואים דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2ניתוח מבנה סוגית הפתיחה למסכת יומא - המקור לפרישת כהן גדול שבעת ימים לפני יום הכיפורים יומא ב-ה
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3פרישת כהן גדול ופרישת כהן השורף את הפרה - הקשר בין פרה ויום כיפור, תחילת מח' ר' יוחנן וריש לקיש יומא ב-ה
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בבלי וירושלמי - הקשר בין מילואים ויום כיפור יומא ב-ה
 

הקשיבו   שימרו 

5מבוא לקטורת - ריח או מיסוך? האם קטורת יום כיפור דומה לקטורת של כל השנה?  

הקשיבו   שימרו 

6קטורת במשנה תמיד ובמשנה יומא - ההבדל בין קטורת המסיימת עבודה לקטורת בשיא העבודה  

הקשיבו   שימרו 

7מחלוקת פרושים וצדוקים על מעשה הקטורת יומא יח, נג
 

הקשיבו   שימרו 

8מעלה עשן - בית אבטינס, משמעות מעלה עשן ומשמעות מחלוקת פרושים וצדוקים יומא יט, נג, כריתות ו
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

9מעלה עשן בתורת בית בריסק - התכתבות בין הגרי"ד והגרי"ז יומא יט, נג, כריתות ו
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology