שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

בבא מציעא פרק ראשון - שנים אוחזין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל זמן חורף תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה למסכת בבא מציעא - מסכת נזיקין וחלוקתה לבבות דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2משניות פרק שנים אוחזין - תוכן ומבנה, רקע מקראי לפרק - משפט שלמה, דוד וציבא משנה בבא מציעא פרק ראשון
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3סוגית פתיחה - חטיבה ראשונה פרשנות המקרה במשנה "זה אומר וזה אומר", קניין מציאה על ידי ראייה בבא מציעא ב עמוד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4סוגית פתיחה #2 - קניין מציאה על ידי ראייה, הסבר יחלוקו בשבועה, ההשוואה לבן ננס בבא מציעא ב עמוד א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

5רקע ללימא מתניתין דלא כסומכוס - מחלוקת סומכוס וחכמים בבא מציעא ב עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

6לימא מתניתין דלא כסומכוס - לבירור יחלוקו בשבועה בבא מציעא ב עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

7יהא מונח והמשך בירור יחלוקו בשבועה בבא מציעא ג עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

8הסבר ר' חייא קמייתא ליחלוקו בשבועה, סיכום ההסברים השונים ליחלוקו בשבועה בבא מציעא ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

9המוציא מחבריו עליו הראיה ויחלוקו במשנה בבא מציעא ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

10המוציא מחבריו עליו הראיה ויחלוקו במשנה, המהפך האמוראי המעצים את המוציא מחבירו בבא מציעא ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

11סוגיית בבא בתרא לד-לה - כל דאלים גבר ושודא דדייני בבא מציעא ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

12תקפה אחד בפנינו - הרקע להיוצרות האיבעיא בבא מציעא ו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

13תקפה אחד בפנינו - הסבר האיבעיא הראשונה בבא מציעא ו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

14תקפה אחד בפנינו - מעבר לאיבעיא השניה והיחס בינה ובין האיבעיא הראשונה בבא מציעא ו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

15תקפה אחד בפנינו - האיבעיא השניה ויחסה לראשונה- הסברי הראשונים בבא מציעא ו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

16תקפה אחד בפנינו - ראית הגמרא ממעשר בהמה - ספק מעשר פטור כי לא ניתן למנות מנין של ספק בבא מציעא ו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

17תפיסה בספיקות - שיטות הראשונים - תוספות, רמב"ן ורמב"ם בבא מציעא ו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

18תפיסה בספיקות - שיטות הרמב"ן והרמב"ם בבא מציעא ו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

19תפיסה בתיקו - רמב"ם ורמב"ן בבא מציעא ו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

20תקפו כהן של הש"ך - תפיסה בתיקו בבא מציעא ו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

21מבוא לסוגית רבי חייא קמייתא - שבועות התורה, כי הוא זה בבא מציעא ג עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

22המשך מבוא על מודה במקצת - עירוב פרשיות בבא מציעא ג עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

23רבי חייא קמייתא - המימרה והסברה מתוך השוואת בבלי וירושלמי בבא מציעא ג עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

24רבי חייא קמייתא - הסבר ההו"א שלא נחייב שבועה על סמך מימרת רבה בבא מציעא ג עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

25רבי חייא קמייתא - הסבר ההו"א שלא נחייב שבועה על סמך מימרת רבה - שיטות הראשונים בבא מציעא ג עמוד א-עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

26פטור משיב אבידה משבועת מודה במקצת בספרות התנאים בבא מציעא ג עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

27משיב אבידה בסוגיות הגמרא - הסבר מחלוקת ראב"י וחכמים וזיקתה למימרת רבה בבא מציעא ג עמוד א-עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

28מיגו לאפטורי משבועה, הסבר יסוד שבועה לפי הרמב"ם והרמב"ן, תחילת לימוד מאי ק"ו בבא מציעא ג עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

29מאי ק"ו - הסבר היסוד של הודאת בעל דין והיחס בינה ובין עדות בבא מציעא ג עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

30סיום לימוד מאי ק"ו - היסוד לשבועה של רבי חייא קמייתא בבא מציעא ג עמודב-ד אמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

31רבי חייא בתרייתא - הסבר ותנא תונא בבא מציעא ד עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

32הילך - הגדרת המקרה ויסוד הדין בבא מציעא ד עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

33הילך - הגדרת המקרה ויסוד הדין לשיטות הראשונים השונות - מלוה, פקדון באגם ומשכון בבא מציעא ד עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

34סלעין דינרין - מדוע שטר מוגדר כהילך? בבא מציעא ד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

35ירושלמי כתובות פרק ב על עמדת רבי חייא בשטר, כפירת שעבוד קרקעות בבא מציעא ד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

36ראיות הגמרא בסוגית הילך, דמי קרקע בבא מציעא ד עמוד ב-ה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

37פתיחה לסוגית ההוא רעיא - מעבר מלמדנות מופשטת לפסק דין במקרה קונקרטי בבא מציעא ה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

38ההוא רעיא - שבועת היסת - שבועה הבנויה על תשתית חיוב שבועה דאורייתא או מתן אמצעי בירור לדיינים בבא מציעא ה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

39המשך הדיון בשבועת היסת וליבון 2 גישות יסוד בראשונים בבא מציעא ה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

40נוסח שבועת יחלוקו בבא מציעא ה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

41מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא? בבא מציעא ה עמוד ב-ו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

42שיעור סיכום על סוגיות בבא מציעא ב-ז בבא מציעא ב-ז
 

הקשיבו   שימרו 

43שיעור סיכום מפי מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין - תקפו כהן והודאת בעל דין בבא מציעא ו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology