שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ברכות פרק שביעי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק שביעי - ברכת המזון כברכה על הארץ, הסבר מחלוקת התנאים האם מברכים על שבעת המינים או על לחם ברכות מד עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

2מבוא לזימון - עיון במשנה ברכות פרק ו' וז' - סעודה כמסגרת חברתית הנאכלת בחבורה, אכילה לפני ד' ברכות פרק שביעי
 

הקשיבו   שימרו 

3משנה ברכות פרק ז - הסבר ההבדל בין שלושה ובין שלושה והוא, הסבר שינוי הברכה כאשר מספר האוכלים עולה משנה ברכות פרק ז
 

הקשיבו   שימרו 

4המקור לזימון בספרות חז"ל, הזיקה בין ברכת התורה ובין זימון ברכות מה עמוד א, מח עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

5שלשה שאכלו כאחת - גורמים המשפיעים על יצירת חבורה - טיב האוכל, זמן התחלת האכילה, מספר האנשים ברכות מה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

6זימון בשנים - הסבר מודל של זימון רשות ברכות מה עמוד א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

7זימון בשנים - האם יש שומע כעונה בברכת המזון, סופר ובור ברכות מה עמוד א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

8זימון של נשים - רשות או חובה? צירוף של נשים ואנשים לזימון ברכות מה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

9עוד על זימון נשים, שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק ברכות מה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

10המשך שלושה שאכלו ויצא אחד לשוק; דיון במחלוקת ראשונים מה מצרף לזימון - האם יש צורך בהסיבה ברכות מה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

11שתי גישות יסוד בראשונים מה מצרף לזימון - הארוחה המשותפת או חיוב ברכה ברבים המצרף את האוכלים ברכות נ עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

12שלושה שאכלו כאחת אין רשאין ליחלק - ביאור שיטות הראשונים לסוגית ברכות נ ברכות נ עמוד א-עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

13צירוף חבורה לזימון בירושלמי ברכות, הקשר בין הדיון על זימון בשנים ובין הסוגיה נ, פסיקת הלכה ברכות נ עמוד ב,
 

הקשיבו   שימרו 

15זימון ללא אדם גדול, אין זימון למפרע, עניית מי שלא אכל ברכות מה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

16העונה אמן אחר ברכת עצמו, מי בוצע ומי מברך, ברכת האורח לבעל הבית ברכות מה עמוד ב-מו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

17עד היכן ברכת הזימון - מבנה ברכת המזון, פשר השם "שלש ברכות" לברכת המזון, הקשר בין זימון וברכת המזון ברכות מו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

18עד היכן ברכת הזימון, הטוב והמטיב האם דאורייתא או דרבנן, להיכן הוא חוזר ברכות מו עמוד א - מו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

19כל הברכות פותח בברוך וחותם בברוך - מבנה ברכות, ברכה הסמוכה לחברתה ברכות מו עמוד א - מו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

20כל הברכות פותח בברוך וחותם בברוך - דיון הירושלמי והראשונים ברכות מו עמוד א - מו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

21הסבה - הדיון בין ראש הגולה ורב ששת על מנהגי סעודה ברכות מו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

22עיון נוסף בסוגית הסבה - לאופיה של סעודה יהודית ברכות מו עמוד ב-מז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

23דמאי, מעשר ראשון שניטלה תרומתו, כותי, עם הארץ ברכות מז עמוד א-עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

24זימון על עם הארץ - יחסם של חז"ל לעמי הארץ ברכות מז עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

25זימון על קטן - תוספתא ובבלי ברכות מז עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

26זימון על קטן - השלמת סוגית הבבלי ודיון גאונים, רי"ף, רמב"ם, רז"ה וראב"ד ברכות מז עמוד ב-מח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

27זימון על קטן - רמב"ן, הדיון של ר"ת ור"י על קטן וחומש בידו ברכות מז עמוד ב-מח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

28צירוף קטן וספר תורה בידו למניין; תחילת הסוגיה של תשעה אכלו דגן ברכות מח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

29תשעה אכלו דגן ואחד ירק; יחס בין זימון של שלושה וזימון של עשרה ברכות מח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

30השלמת הסבר היחס בין זימון של ג' ושל י'; סיפור ינאי ורבי שמעון בן שטח - יחסי חכמים ועשירים ברכות מח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

31אכל כזית דגן האם יכול לזמו עבור מי שאכל כדי שביעה, שיעור ברכת המזון ברכות מח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

32נוסח ברכת המזון - תכנים עיקריים של הברכות - חסר (יש רק דקות ראשונות של השיעור) ברכות מח עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

33נוסח ברכת המזון - תכני ברכת הארץ ובונה ירושלים ברכות מח עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

34המשך העיון בנוסח ברכת המזון ברכות מט עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

35הזכרת מעין המאורע בברכת המזון ברכות מט עמוד א-עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

36הזכרת מעין המאורע כשאוכלים במועד אחד ומברכים במועד אחר; שיעור אכילה לזימון - כזית או כביצה ברכות מט עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

37כיצד מזמנין - לימוד משנה ג'; היחס בין זימון ובין ברכו בבית הכנסת ברכות מט עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

38כיצד מזמנין - נוסח משנה בכתבי יד - ברוך הוא; מברכותיו של אדם ניכר אם הוא חכם או בור ברכות נ עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology