שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

בבא מציעא פרק שישי - השוכר את האומנין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל חורף תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק השוכר את האומנין - רקע מקראי ליחסי עובד ומעביד - יעקב ולבן, פרשיות עבד עברי  

הקשיבו   שימרו 

2משנה בבא מציעא פרקים ו-ז - מבנה ומשמעות - יחסי עובד ומעביד כיחסים הדדיים משנה ב"מ פרקים ו-ז
 

הקשיבו   שימרו 

3תוספתא בבא מציעא פרק ז' ויחסה למשנה ב"מ פרק ו' תוספתא בבא מציעא פרק ז'
 

הקשיבו   שימרו 

4משנה בבא מציעא פרק ו משנה א - פרשנות המונח הטעו בבא מציעא עה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

5פרשנות "הטעו" בתלמודים - סוגית הבבלי והירושלמי, דיון הראשונים למה הבבלי לא פירש כירושלמי בבא מציעא עו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

6ברייתת השוכר את האומנין - מבנה הברייתא ופרשנותה בבא מציעא עו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

7פרשנות ברייתת השוכר את האומנין - מחלוקת ראשונים על המחייב של תשלום שכר פועל שהלך בבא מציעא עו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

8דיוני ראשונים ואחרונים על המחייב של תשלום שכירות פועלים - נזק (במסגרת חושה של שכירות פועלים) או קנין בבא מציעא עו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

9תשלום לפועל שהלך ולא עבד - שכרו מושלם, פועל בטל בבא מציעא עו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

10מימרות רבא - מבנה המימרות וקביעת העיקרון מתי פועל מפסיד ומתי בעל הבית אחראי בבא מצעיא עו עמוד ב-עז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

11המשך מימרות רבא, דיון הראשונים מה הדין בפועל שירד גשם באמצע השקיית שדה בבא מציעא עז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

12פועל יכול לחזור בחצי היום - מעמד הפועל בבא מציעא עז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

13מחלוקת ראשונים בדין פועל שעשה קנין, קבלן ואם יכול להשכיר את עצמו לתקופה ארוכה בבא מציעא עז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

14דין פועל שחלה, אונאה לשכירות פועלים בבא מציעא עז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology