שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

בבא מציעא פרק תשיעי - בל תלין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל חורף תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1בל תלין - עיון בפרשיות בויקרא יט ובדברים כד בבא מציעא קי עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

2בל תלין - המשך ליבון הפרשיות והיחס בין ויקרא לדברים בבא מציעא קי עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

3בל תלין - היחס בין היותו עניין ממוני ובין היותו בסיס קיום צריכ האדם בבא מציעא קי עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

4זמן התשלום לשכיר - שכיר יום ולילה ושכיר שעות - דיון במשנה ובתוספתא ומחלוקת רב ושמואל בבא מציעא קי עמוד ב-קיא עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

5בל תלין - שכר בהמה וכלים, גר תושב, ואליו הוא נושא את נפשו, קבלנות בבא מציעא קיא עמוד ב-קיב עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology