שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

פרק כל הבשר - בשר בחלב
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל זמן קיץ תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פסוקי בשר בחלב - משמעות הניסוח כאיסור בישול, היחס בין שמות ובין דברים  

הקשיבו   שימרו 

2פרשני המקרא על פסוקי גדי בחלב אמו - ראב"ע, רמב"ן, רמב"ם במורה  

הקשיבו   שימרו 

3מכילתא דרבי ישמעאל לפסוקי בשר בחלב  

הקשיבו   שימרו 

4משנה חולין - מיקומה בסדר קדשים, מבנה, פרק ח'  

הקשיבו   שימרו 

5משנה ותוספתא חולין פרק ח', תחילת הדיון במעמד עוף בחלב  

הקשיבו   שימרו 

6בשר עוף וחיה בחלב - מחלוקת רב יוסף ואביי ורב אשי, הסבר למה יש גזירות ביחס לבשר בחלב חולין קד עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

7בשר עוף וחיה בחלב - הסבר הרמב"ם לגזירת עוף, פסק הרמב"ם חולין קד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

8פסק הרמב"ם על בשר חיה בחלב - הסתירה בין מאכלות אסורות וממרים חולין קד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

9הגדרת בישול באיסור בשר בחלב - בישול כמצרף את הבשר והחלב, השוואה לבישול בשבת, טיגון חולין קד עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

9הגדרת בישול באיסור בשר בחלב - בישול כמצרף את הבשר והחלב, השוואה לבישול בשבת, טיגון חולין קד עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

10דיון הירושלמי בנדרים על מעושן, דיון על צלי בראשונים חולין קח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

11פרי חדש על הגדרת בישול בבב"ח - משווה לשבת ואוסר טיגון וצלי, שיעור הבישול - מאכל בן דרוסאי או כל צרכו חולין קח עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

12פתיחה לאיסור אכילה והנאה - מה נאסר באכילה ובהנאה? כיצד נעשה המעבר מלא תבשל לאיסור אכילה? מכילתא חולין קיד עמוד ב-קטז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

13איסור אכילה - המשך לימוד המכילתא, ההשוואה לאיסור דם, רב אשי המגדיר בב"ח כתועבה חולין קיד עמוד ב-קטז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

14איסור אכילה - מה מוגדר כתועבה, ראיית בב"ח כאיסור כלאי הכרם, הסבר הרמב"ם חולין קיד עמוד ב-קטז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

15פסק הרמב"ם על איסור אכילה והנאה - הנקודה הנפלאה, רי"פ פרלא הטוען שעיקר האיסור הוא איסור בישול חולין קיד עמוד ב-קטז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

16איסור העלאה על שולחן אחד של בשר וגבינה, הגמרא בשבת יג המשווה לזב שלא יאכל עם זבה חולין קז עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

17המתנה בין בשר בחלב - ניתוח סוגית חולין קד:-קה. - המעבר משולחן לפה חולין קד עמוד ב-קה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

18קינוח - הפה או הידים? המשך ניתוח סוגית חולין קד-קה, תנא אגרא עוף נאכל באפיקורן חולין קד עמוד ב-קה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

19הסברי הראשונים להמתנה - רבנו תם ורמב"ם חולין קד עמוד ב-קה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

20המתנה בין בשר בחלב - עוף חולין קד עמוד ב-קה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

21המתנה בין בשר לחלב - ספרות הפסק - ב"י, רמ"א, מהרש"ל חולין קד עמוד ב-קה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology