שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שבת פרק שני - במה מדליקין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד בית שמש תשע"ב

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק במה מדליקין - נר שבת כנר הבית משנה שבת פרק ב'
 

הקשיבו   שימרו 

2משנה שבת פרק ב' ותוספתא שבת פרק ב'  

הקשיבו   שימרו 

3על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן; טעם האיסור להדליק בשמנים ופתילות שנאסרו שבת כ:-כא.
 

הקשיבו   שימרו 

4שני היסודות של נר שבת - מדין כבוד שבת ומדין עונג שבת שבת כ:-כא., כה:
 

הקשיבו   שימרו 

5ברכה על נר שבת - גאונים, רמב"ם תוספות שבת כה: שבת כה:
 

הקשיבו   שימרו 

6ברכה על נר שבת - פולמוס רבנו תם ורבנו משולם שבת כה:
 

הקשיבו   שימרו 

7פתיחה למסכת חנוכה - עיצוב נר חנוכה מול נר שבת ומול נרות המקדש, אסור להשתמש לאורה שבת כא-כב
 

הקשיבו   שימרו 

8מדליקין מנר לנר, הדלקה עושה מצווה, המשך בירור היחס בין נר חנוכה ובין נר המקדש שבת כב
 

הקשיבו   שימרו 

9זמן הדלקת נר חנוכה - האם תלוי בלילה או זמן מיוחד לפרסום הנס שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

10נר איש וביתו מהדרין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

11שמש ומאי חנוכה שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

12הדלקת נר חנוכה בתוך עשרה, אף הן היו באותו הנס שבת כא, ב; כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

13הדלקה בשמן זית, ברכת הרואה שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

14ברכה על מצוה דרבנן שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

15ברכה על ספק דרבנן, חשד, נר ביתו ונר חנוכה שבת כג, א - כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

16שיטת הבה"ג שהדלקת נר שבת מקבלת את השבת, הרגיל בנר שבת כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

18הזכרת מעין המאורע בברכת המזון, על הנסים ויעלה ויבוא שבת כד, א
 

הקשיבו   שימרו 

19הזכרת מעין המאורע בברכת המזון, על הנסים ויעלה ויבוא שבת כד, א
 

הקשיבו   שימרו 

20תוספת שבת # 1 שבת לד, א
 

הקשיבו   שימרו 

21תוספת שבת # 2 שבת לד, א
 

הקשיבו   שימרו 

22בין השמשות # 1 - הסוגיה שבת לד,ב שבת לד, ב
 

הקשיבו   שימרו 

23בין השמשות # 2 - המשך הסוגיה שבת לה, א-ב, ירושלמי ברכות שבת לה, א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

24בין השמשות # 3 - היחס בין שבת לד ופסחים צד - שיטת הגאונים, רש"י, ראב"ן ור"ת שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

25בין השמשות # 4 - רמב"ן בתורת האדם, יראים, מעבר לאחרונים שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

26בין השמשות # 5 - מהר"ם אלשאקר, מנחת כהן, ביאור הגר"א, חתם סופר שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

27בין השמשות # 6 - פסק ההלכה, לוח הרב טיקוצ שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology