שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שבת פרק שני - במה מדליקין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים תשע"ב

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק במה מדליקין - נר שבת כנר הבית  

הקשיבו   שימרו 

2משנה שבת פרק ב' ותוספתא שבת פרק ב' משנה שבת פרק ב'
 

הקשיבו   שימרו 

3יסוד דין נר שבת - שני יסודות המשתקפים במשניות א-ב ובסוגיות התלמודים שבת כ:-כא., כה:
 

הקשיבו   שימרו 

4נר שבת מדין כיבוד ועונג; ברכה על נר שבת - גאונים ורמב"ם  

הקשיבו   שימרו 

5ברכה על נר שבת - פולמוס רבנו תם ורבנו משולם  

הקשיבו   שימרו 

6פתיחה למסכת חנוכה - עיצוב נר חנוכה מול נר שבת ומול נרות המקדש, אסור להשתמש לאורה שבת כא-כב
 

הקשיבו   שימרו 

7מדליקין מנר לנר, הדלקה עושה מצווה, המשך בירור היחס בין נר חנוכה ובין נר המקדש, נר חנוכה כפרסומי ניסא שבת כא-כב
 

הקשיבו   שימרו 

8זמן הדלקת נר חנוכה - האם תלוי בלילה או זמן מיוחד לפרסום הנס שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

9נר איש וביתו מהדרין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

10שמש, מאי חנוכה, עניינים שונים בסוגיה כא, ב שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

11אף הן היו באותו הנס - חיוב נשים וקטנים במצוות פרסומי ניסא שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

12ברכות על הדלקת נר חנוכה, דין רואה בנרות חנוכה שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

13ברכה על מצוה דרבנן, חצר שיש לה שני פתחים - חשדא שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

14נר ביתו ונר חנוכה, שיטת הבה"ג שהדלקת נר שבת מהווה קבלת שבת שבת כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

15הזהיר בנר, אין מדליקין בשמן שריפה שבת כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

16הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, אזכרת מעין המאורע בברכת המזון שבת כד, א
 

הקשיבו   שימרו 

17הזכרת מעין המאורע בברכת המזון, על הנסים ויעלה ויבוא שבת כד, א
 

הקשיבו   שימרו 

19תוספת שבת # 1 שבת לד, א
 

הקשיבו   שימרו 

20תוספת שבת # 2 שבת לד, א
 

הקשיבו   שימרו 

21בין השמשות # 1 - לימוד סוגית הגמרא שבת לד וירושלמי ברכות א, א ומושגי יסוד, מה מגדיר יום ולילה שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

22בין השמשות # 2 - היחס בין שבת לד ופסחים צד - שיטת הגאונים, רש"י, ראב"ן ור"ת שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

23בין השמשות # 3 - יראים, שיטת ר"ת, מנחת כהן, מתי החלו להקל על פי ר"ת שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

24בין השמשות # 4 - גר"א סימן רס"א שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

25בין השמשות # 5 - שיטות החישוב של הלוחות, סיכום והלכה, תחילת סוגית תקיעות שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

26שש תקיעות בערב שבת # 1 שבת לה, ב - לו, א
 

הקשיבו   שימרו 

27שש תקיעות בערב שבת # 2 שבת לה, ב - לו, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology