שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

סנהדרין פרק רביעי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל אלול תשע"ב - חורף תשע"ג

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1מבוא למשנה סנהדרין - מסכת על מוסדות הסמכות דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2משנה סנהדרין פרק רביעי - השוואה בין דיני ממונות לדיני נפשות  

הקשיבו   שימרו 

3בי"ד של ג' ובי"ד של כ"ג  

הקשיבו   שימרו 

4איום בדיני ממונות ובדיני נפשות  

הקשיבו   שימרו 

5דרישה וחקירה בדיני ממונות סנהדרין לב
 

הקשיבו   שימרו 

6שלא תנעול דלך בפני לווין, שטרות סנהדרין לב
 

הקשיבו   שימרו 

7הכחשה בחקירות בדיני ממונות, דין מרומה, שתי ספינות, הלוך אחרי בית דין יפה סנהדרין לב
 

הקשיבו   שימרו 

8פותחין לזכות סנהדרין לב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

9טעות בדיני ממונות - כיצד נוצרה הסתירה בין המשניות, השתלשלות הדיון האמוראי סנהדרין לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

10טעות בדיני ממונות - הסברי הראשונים לרב יוסף ורב נחמן סנהדרין לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

11טעות בדיני ממונות - הסבר רב ששת המבחין בין טעות בדבר משנה לבין טעות בשיקול הדעת סנהדרין לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

12טעות בדיני ממונות - הסבר רב חסדא סנהדרין לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

13טעות בדיני ממונות - הבבות השונות של הרי"ף ושל הרז"ה סנהדרין לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

14טעות בדיני ממונות - רמב"ם (תחילת השיעור) סנהדרין לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

15טעות בדיני ממונות - רמב"ם (רוב השיעור) סנהדרין לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

16מחזירין לזכות ולא לחובה סנהדרין לג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

17מחזירין בדיני נפשות בטעה בדבר שהצדוקים מודים בו # 1 סנהדרין לג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

18מחזירין בדיני נפשות בטעה בדבר שהצדוקים מודים בו # 2 סנהדרין לג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

19בדיני נפשות בכל מלמדים זכות סנהדרין לג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

20לימוד חובה בשעת גמר דין סנהדרין לד, א
 

הקשיבו   שימרו 

21דיני ממונות דנים ביום סנהדרין לד, ב
 

הקשיבו   שימרו 

22דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום סנהדרין לד, ב - לה, א
 

הקשיבו   שימרו 

23אין דנין בערב שבת, דין בשבת סנהדרין לה, א - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology