שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

קידוש והבדלה - ערבי פסחים
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים תשע"ג

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לסוגיות קידוש והבדלה - קידוש על היין ובתפילה, קידוש בספרות התנאים דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2קידוש בכניסת היום - דרשות מכילתא דר"י ומכילתא דרשב"י ועמדות רמב"ם ורמב"ן  

הקשיבו   שימרו 

3משמעות קידוש השבת על ידי בני אדם למרות שהיא קביעא וקיימא; זיקה בין קידוש לכבוד שבת דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4מחלוקת בית שמאי ובית הלל על קידוש; מפסיקין לשבתות - מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה פסחים צט, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

5מחלוקות רבי יוסי ורבי יהודה; סוגית פסחים צט: - היחס בין משנה פסחים י', א לברייתת רבי יוסי ורבי יהודה פסחים צט:-ק.
 

הקשיבו   שימרו 

6פורס מפה פסחים ק
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

7קידוש בבית הכנסת פסחים ק, ב - קא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

8קידוש במקום סעודה פסחים קא, א
 

הקשיבו   שימרו 

9שינוי יין - ברכת הטוב והמטיב על יין - ברכת נהנין, ברכת בשורה טובה, ברכה כמו הטוב והמטיב בברכת המזון? פסחים קא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

10שינוי מקום פסחים קא, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

11שינוי מקום והסח הדעת פסחים קא, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

12ברייתת רבי יהודה ורבי מאיר, אין עושין מצוות חבילות חבילות פסחים קב, א-קב, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

13אין עושין מצוות חבילות חבילות # 2 פסחים קב, ב - קג, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

14יקנה"ז פסחים קב, ב - קג, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

15הבדלה פסחים קג, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

16נר הבדלה פסחים קג, א
 

הקשיבו   שימרו 

17הב לן ונבריך - הסח הדעת פסחים קג, א - קג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

18אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר פסחים קג, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

19נוסח הבדלה פסחים קג, ב - קד, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

20נוסח הבדלה - עיון בקטעי גניזה ובסידור רס"ג, מטבע ברכה ארוכה וברכה קצרה פסחים קד, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

21מטבע ברכה ארוכה וקצרה, ברכות לפני ואחרי קריאה בכתבי הקודש, התחלת סוגית שבת קובעת לקידוש פסחים קה, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

22שבת קובעת לקידוש - איסור אכילה לפני קידוש והבדלה פסחים קה, א
 

הקשיבו   שימרו 

23מי שלא קידש בערב שבת מהו שיקדש כל היום? פסחים קה, א
 

הקשיבו   שימרו 

24קידושא רבא פסחים קו, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

25המשך קידושא רבא פסחים קו, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

26מי שלא הבדיל במוצאי שבת עד מתי יכול להבדיל פסחים קו, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

27קידוש על הפת (ההקלטה חסרה) פסחים קו, ב
דף מקורות  

28קידוש והבדלה על הפת, נטל ידיו האם מקדש, טעם האם מקדש או מבדיל פסחים קו, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

29היין הראוי לקידוש ולהבדלה - שיכר, חמר מדינה, יין הראוי למזבח פסחים קז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

30יין אדום ולבן לקידוש, המקדש צריך שיטעום מלוא לוגמיו פסחם קז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

31נוסח הקידוש פסחים קיז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology