שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

אבלות - מועד קטן
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, עתניאל זמן קיץ תשע"ג

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1אבלות - דאורייתא או דרבנן  

הקשיבו   שימרו 

2אבלות דאורייתא - שיטת הרמב"ם  

הקשיבו   שימרו 

3אונן ומי שמתו מוטל לפניו - שני מושגים שונים  

הקשיבו   שימרו 

3אנינות - הבחנה בין אונן לבין מי שמתו מוטל לפניו  

הקשיבו   שימרו 

4מי שמתו מוטל לפניו - מאלו מצוות פטור ומה יסוד הפטור ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

5 בריית מתו מוטל לפניו בבבלי ובירושלמי - שינוי האכילה ופטור ממצוות ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

6דיני מי שמתו מוטל לפניו - הגדרת מוטל לפניו, אנינות בשבת וביום טוב ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

7על אילו קרובים מתאבלים - אבלות על בן משפחה או על קרוב (השיעור השני בנושא לא הוקלט) מועד קטן כ, ב
 

הקשיבו   שימרו 

8קבורה ובל תלין - קבורה בסיפור המקראי, קבורה בדרך וקבורה בקבר אבות, בל תלין וקבור תקברנו  

הקשיבו   שימרו 

9חובת קבורה על קרובים, מת מצוה, איסור הלנת המת בירושלים  

הקשיבו   שימרו 

10סוגית מועד קטן יד, ב - סוגית פתיחה לאבלות - ניתוח הסוגיה והשוואה בין אבל למנודה ולמצורע מועד קטן יד, ב-טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

11פילוח רשימת ניהוגי אבלות לאור השוואה למנודה ומצורע מועד קטן יד, ב-טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

12השוואה בין אבלות חדשה לאבלות ישנה, אבלות ברגל, חווית האבלות לאור ההשוואה למנודה ולמצורע מועד קטן יד, ב-טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

13הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 1 מועד קטן יט, א
 

הקשיבו   שימרו 

14הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 2 - שבעה ושלושים כתקופה או כספירת ימים - האם ניתן לפצל אבלות? מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

15בעקבות סוגית הקובר מתו - עוד על טיבו של שלושים כתקופה מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology