שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

אבלות - מועד קטן
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד בית שמש חורף תשע"ד

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לאבלות (חסר תחילת השיעור ניתן לשמוע את ההתחלה בשיעור בירושלים) דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2המשך אבלות דאורייתא או דרבנן - לימוד הדיון של הרמב"ן בתורת האדם  

הקשיבו   שימרו 

3אונן ומי שמתו מוטל לפניו - שני מושגים שונים דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4מתו מוטל לפניו - יסוד הפטור מקריאת שמע, ברייתות מתו מוטל לפניו בירושלמי ובבבלי ברכות יז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

5מי שמתו מוטל לפניו - יסוד איסור בשר ויין, שבת ויו"ט, מעשה רבנו תם ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

6סוגיית פתיחה לאבלות - סוגיית מועד קטן יד, ב - פילוח דיני אבלות מתוך ההשוואה למנודה ולמצורע מועד קטן יד, ב-טז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

7פילוח רשימת ניהוגי אבלות לאור השוואה למנודה ומצורע מועד קטן יד, ב-טז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

8הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 1 מועד קטן יט, א - כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

9הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 2 - שבעה ושלושים כתקופה או כספירת ימים - האם ניתן לפצל אבלות? מועד קטן יט, א - כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

10הקובר מתו שלשה ימים קודם הרגל # 3-היחס בין שלושים לשבעה, ניחום אבלים ברגל מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

11מניין ימי שלושים כאשר רגל מפסיק אבלות מועד קטן כד, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

12מניין ימי שלושים בחגי חודש תשרי - האם יום כיפור מפסיק שלושים כאשר מת בערב ראש השנה? מועד קטן כד, ב
 

הקשיבו   שימרו 

13שמועה קרובה ושמועה רחוקה מועד קטן כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

14קריעה בשמועה רחוקה מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

15קריעה מועד קטן כב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

16אבלות על הורים לעומת אבלות על כל המתים מועד קטן כב
 

הקשיבו   שימרו 

17קריעה על הורים לעומת קריעה על כל המתים מועד קטן כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

18על אלו קרובים מתאבלים מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

19יסוד דין שניים - משפחה אך לא קרובים; קריעה על שניים וקריעה מעומד מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

20אלו דברים שאבל אסור בהם - איסור תלמוד תורה לאבל מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

21היתרי תלמוד תורה לאבל ואיסור רחיצה מועד קטן כא, א
 

הקשיבו   שימרו 

22איסור רחיצה בשלושים למנהג אשכנז, התחלת איסור תפילין לאבל מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

23איסור תפילין לאבל מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

24איסור מלאכה לאבל מועד קטן כא, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

25איסור יציאה מהבית מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

26איסור שאלת שלום מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

27המשך שאלת שלום, גדול הבית מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

28גדול הבית מועד קטן כא, ב - כב, א
 

הקשיבו   שימרו 

29שמחת מרעות מועד קטן כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

30איסור נישואין מועד קטן כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

31קריעה על חכם ועל אדם כשר ובשעת יציאת נשמה מועד קטן כה, א
 

הקשיבו   שימרו 

32מצות קבורה ואיסור בל תלין סנהדרין מו
 

הקשיבו   שימרו 

33הספד מועד קטן כה, א
 

הקשיבו   שימרו 

34שיעור של הרב מאיר ביום שהוא קם מהשבעה - הקדמת הרמב"ן לתורת האדם  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology