שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ביצה פרק שני
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד בית שמש אלול תשע"ד-חורף תשע"ה

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1עירובי תבשילין # 1 - יסוד הדין במשנה, מכילתא ותוספתא - ביצה טו, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2עירובי תבשילין # - 2 - ניתוח הטעמים השונים והנפקותא ביניהם, מעשה של רבי אליעזר ביצה טו, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3הוצאות שבתות וימים טובים, מחלוקת שמאי והלל על זכירת השבת כל השבוע ביצה טז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4על איזה תבשיל מערבין עירובי תבשילין, עירובי תבשילין על ידי רב העיר ביצה טז א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

5עירוב על ידי רב העיר, עירובי תחומין וחצרות מיום טוב לשבת, הזכרת מעין המאורע ביצה טז, ב-יז, א
 

הקשיבו   שימרו 

6מערב אדם מיום טוב לחבירו, מעמד יום טוב שני של גלויות ביצה יז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

7מי ששכח ולא הניח עירובי תבשילין, הערמה ביצה יז, א, יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

8טבילת כלים בשבת # 1 ביצה יז, ב - יח, ב
 

הקשיבו   שימרו 

9טבילת כלים בשבת # 2 ביצה יז, ב - יח, ב
 

הקשיבו   שימרו 

10טבילה ביום כיפור ובתשעה באב, טבילה בזמנה מצוה, טבילת בעל קרי ביצה יח, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

11מחלוקת בית שמאי ובית הלל על הקרבת קרבנות היחיד ביום טוב # 1 ביצה יט, א - כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

12הקרבת נדרים ונדבות ביום טוב ביצה יט, א - כ, ב
 

הקשיבו   שימרו 

13הקרבת קרבן תודה ברגל, מקרי פער בין לשון האדם ודעתו ביצה יט, ב-כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

14משפטי התנאים בדיני ממונות, סמיכה על שלמי חגיגה ביום טוב ביצה כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

15סיום סוגית קרבנות יחיד ביום טוב, מלאכות אוכל נפש עבור נכרים ובעלי חיים ביצה כ, ב - כא, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

16מלאכות אוכל נפש עבור נכרים ביצה כ, ב - כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

17רחיצה ביום טוב ביצה כא, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

18הטמנת חמין מיום טוב לשבת, האם הדלקת הנר זקוקה לעירובי תבשילין ביצה כא ב - כב א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

19בנין וסתירה בכלים, מכבה ביום טוב ביצה כב, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

20כיבוי ביום טוב ביצה כב, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

21גרם כיבוי ביום טוב, גרמא, כיבוי גז ביום טוב ביצה כב, א
 

הקשיבו   שימרו 

22מסייע אין בו ממש, כחילת העין ביום טוב ביצה כב, א - כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

23אפייה ביום טוב, כיבוד הבית בשבת וביום טוב, מוגמר ביום טוב ביצה כב, ב - כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

24גדי מקולס בלילי פסחים, שלש הלכות שרבי אלעזר בן עזריה חלק על חכמים ביצה, כג, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

25ביצה כג, ב - טחינה בריחיים של פלפלין ביום טוב, עגלה של קטן, דבר שאינו מתכוון ביצה כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology