שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ביצה פרק שלישי - אין צדין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד בית שמש קיץ תשע"ה

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1איסור צידה ביום טוב - גדרי מלאכות אוכל נפש ביצה כג, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2מצודות חיה עופות ודגים ביום טוב ביצה כד,א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3המשך מצודות, בכדי שיעשו ביצה כד, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4בכדי שיעשו ביצה כד,ב-כה,א
 

הקשיבו   שימרו 

5שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב ביצה כה,א-כה,ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

6בכור שנפל לבור ביצה כה, ב-כו, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

7ברייתת רבי יהודה הנשיא על בכור שנפל לבור, מוקצה לחצי שבת ביצה כו,א, - כו, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

8מוקצה שיבש, בעלי חיים ביצה כו, ב, כז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

9מכירת בשר ביום טוב ביצה כז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

10שקילת בשר ביום טוב ביצה כח, א
 

הקשיבו   שימרו 

11מכשירי אוכל נפש ביום טוב ביצה כח, א - כח, ב
 

הקשיבו   שימרו 

12המשך מכשירי אוכל נפש - שיפוד ביום טוב, מוקצה מחמת מיאוס, מדידה ביום טוב ביצה כח, ב - כט, א
 

הקשיבו   שימרו 

13מדידה ביום טוב, שונין ביום טוב ביצה כט, א - כט, ב
 

הקשיבו   שימרו 

14הרקדה ביום טוב, לקיחה מחנווני נכרי ביום טוב ביצה כט, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology