שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

יבמות פרק שישי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, בית כנסת אוהל יונה מנחם, חורף תשע"ו

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה למצות פרו ורבו - עיון בפסוקים  

הקשיבו   שימרו 

2פרו ורבו - עיון במשנה ובתוספתא יבמות סא ב
 

הקשיבו   שימרו 

3חובת הנישואין למי שכבר קיים פרו ורבו (איכות ירודה - עוצמת הקול מאד נמוכה) יבמות סא ב, סב ב
 

הקשיבו   שימרו 

4שיעור הילודה לקיום פרו ורבו - מחלוקת בית שמאי ובית הלל יבמות סא ב - סב א
 

הקשיבו   שימרו 

5מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש - היו לו בנים בגיותו ונתגייר, בנים שמתו יבמות סב א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

6בני בנים הרי הם כבנים יבמות סב ב
 

הקשיבו   שימרו 

7חובת פרישה סמוך לווסת, נישואין עם בת אחותו יבמות סב ב
 

הקשיבו   שימרו 

8סוגית האגדה על נישואין יבמות סג א
 

הקשיבו   שימרו 

9יחידת אגדה העוסקת בנישואין לא מאושרים - מה לעשות? יבמות סג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

10בן עזאי - לימוד תורה ופריה ורביה יבמות סג, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

11התמודדות עם קשיי פוריות - מי שנשא אשה ולא ילדה יבמות סד א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

12שהו עשר שנים ללא ילדים - תפילה ועשייה אנושית, הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים יבמות סד א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

13מחלוקת רבי ורשב"ג על חזקה - קטלנית, מתו אחיו מחמת מילה, עקרות יבמות סד ב
 

הקשיבו   שימרו 

14מחלוקת רבי ורשב"ג על חזקה - הסבר הפסיקה המחלקת בין מקרים יבמות סד ב - סה א
 

הקשיבו   שימרו 

15נשואים 10 שנים ולא ילדה - האם ניתן לקבוע מי מבני הזוג עקר? יבמות סה א
 

הקשיבו   שימרו 

16מחלוקת התנאים על חיוב נשים במצות פריה ורביה יבמות סה ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

17גיל הנישואין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

18ריבוי נשים במקרא ובספרות חז"ל דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

19חרם דרבנו גרשום - מרבנו גרשום עד הראבי"ה דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

20חרם דרבנו גרשום - תשובות הרשב"א ופסיקות הרבנות הראשית דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology