שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

עבודה זרה פרק ראשון
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, אוהל יונה מנחם תשע"ט

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1מבוא למסכת עבודה זרה - שיעור פתיחה עבודה זרה ב
 

הקשיבו   שימרו 

2האגדה בתחילת מסכת עבודה זרה - פתיחה למסכת עבודה זרה ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

3האגדה בעבודה זרה ג, ב עבודה זרה ג:-ד.
 

הקשיבו   שימרו 

4האגדה בעבודה זרה ג, ב - ד, א - ההשוואה לדגי הים, הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים ויראת שמים עבודה זרה ג:-ד.
 

הקשיבו   שימרו 

5האגדה בעבודה זרה ד, א - הויכוח היהודי נוצרי - האם אמוראים ידעו תנ"ך ותיאולוגיה עבודה זרה ד, א
 

הקשיבו   שימרו 

6האגדה בעבודה זרה ד, ב - רגע - הקב"ה כועס כל יום רגע, בלעם הרשע - עין טובה מול עין רעה עבודה זרה ד, ב
 

הקשיבו   שימרו 

7האגדה בעבודה זרה ה, א - חטא העגל ודוד הקים עולה של תשובה עבודה זרה ה, א
 

הקשיבו   שימרו 

8סוף סוגית האגדה בפתיחת מסכת עבודה זרה - כפיות טובה, לעמוד על דעת רבך, למה נקבעו ג' ימים לפני אידיהם עבודה זרה ה, א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

9שלושה ימים לפני ימי אידיהן - למה שלושה ימים? כמה ימים נמשכים הכנות לחג? עבודה זרה ה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

10איבעיא להו - הן ואידיהן או דלמא הן בלא אידיהן? עבודה זרה ו, א
 

הקשיבו   שימרו 

11יסוד איסור ימי אידיהן; התמודדות ראשונים עם ההתנגשות בין האיסור ובין הצורך לנהל חיי מסחר עם הסביבה הנ עבודה זרה ו, א
 

הקשיבו   שימרו 

12נשא ונתן מאי? מעשה רבי יהודה נשיאה עבודה זרה ו, ב
 

הקשיבו   שימרו 

13הלוואה ופירעון לגויים ומגויים עבודה זרה ו, ב - ז, א
 

הקשיבו   שימרו 

14מימרות בהן הלכה כרבי יהושע בן קרחה - הנראה שתעמוד עמי לערב; הנשאל לחכם עבודה זרה ז, א
 

הקשיבו   שימרו 

15וכולן שחזרו; המשנה ז, ב - מחלוקת רבי ישמעאל וחכמים על שלושה ימים אחרי ימי אידיהן עבודה זרה ז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

16איסור ימי אידיהן בירושלמי עבודה זרה פרק א ירושלמי עבודה זרה
 

הקשיבו   שימרו 

17נחום המדי - מבנה התפילה עבודה זרה ז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

18ואילו אידיהן? קלנדיא וסטרנורא עבודה זרה ח, א
 

הקשיבו   שימרו 

19אחור וקדם צרתני - אדם הראשון - ישראל בחו"ל עובדי עבודה זרה בטהרה עבודה זרה ח, א
 

הקשיבו   שימרו 

20יחסי עם ישראל ואימפריה רומית מימות החשמונאים ואילך; חישוב תאריך חורבן הבית עבודה זרה ח, ב
 

הקשיבו   שימרו 

21מעבר בין לוחות - מחורבן הבית לשטרות; עדות למסירה על פה של התלמוד עבודה זרה ט, א
 

הקשיבו   שימרו 

22חישוב שנת השמיטה עבודה זרה ט, ב
 

הקשיבו   שימרו 

23מחלוקת רמב"ם וגאונים בחישוב שנות שמיטה ויובל עבודה זרה ט, ב
 

הקשיבו   שימרו 

24שטר שלא ברור לפי איזה לוח נכתב התאריך; יחס ללוח הנוצרי המקובל עבודה זרה י, א
 

הקשיבו   שימרו 

25יום גינוסיא של מלכיהם עבודה זרה י, א
 

הקשיבו   שימרו 

26שרשרת סיפורי רבי ואנטונינוס עבודה זרה י, א - י, ב
 

הקשיבו   שימרו 

27יום הלידה ויום המיתה עבודה זרה יא, א
 

הקשיבו   שימרו 

28יום תגלחת זקנו ובלוריתו; משנה - ללכת לעיר שיש בה עבודה זרה עבודה זרה יא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

29אידים מקומיים; עטלוזא של עזה עבודה זרה יא, ב - יב, א
 

הקשיבו   שימרו 

30פעולות אסורות כי נראה משתחווה לעבודה זרה עבודה זרה יב, א
 

הקשיבו   שימרו 

31חנויות מעוטרות; מהנה שרי? השתתפות ביריד עבודה זרה יב, ב - יג, א
 

הקשיבו   שימרו 

32דין מקדיש בזמן הזה עבודה זרה יג, א - יג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

33חפצים שאסור למכור לנכרים כל השנה עבודה זרה יג, ב - יד, ב
 

הקשיבו   שימרו 

34איסור מכירת בהמות לגויים עבודה זרה יד, ב - טו, א
 

הקשיבו   שימרו 

35איסור מכירת בהמה גסה לגוי עבודה זרה טו, א- טו, ב
 

הקשיבו   שימרו 

36מסחר בנשק עבודה זרה טו, ב - טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

37איסור מכירת דבר שיש בו נזק, חיה גסה עבודה זרה טז, א - טז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

38רבי אליעזר נתפס למינות; הרחקה ממינות ומזנות עבודה זרה יז, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology