שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

בבא מציעא פרק ראשון - שנים אוחזין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, אורות שאול זמן חורף תשפ"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק שנים אוחזין - מבט למשניות הפרק - הדינמיקה של עולם המציאות, הקשר בין גזילה לאבידה משנה בבא מציעא פרק ראשון
 

הקשיבו   שימרו 

2שנים אוחזין בטלית - משנה ותוספתא, סוגית פתיחה - האם יחלוקו מדין מוחזקות או מדין 'גזורו' או ככלי בספק בבא מציעא ב
 

הקשיבו   שימרו 

3המשך סוגית הפתיחה - 'לימא מתניתין דלא...' - מחלוקת סומכוס וחכמים בבא מציעא ב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

4המשך סוגית הפתיחה - השיקולים בבחירת תגובה לממון המוטל בספק - יהא מונח בבא מציעא ב, ב - ג, א
 

הקשיבו   שימרו 

5ממון המוטל בספק בספרות התנאים - משנה ותוספתא - יחלוקו והמוציא מחבירו עליו הראיה בבא מציעא ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

6ממון המוטל בספק - דיון הראשונים על היחס בין סוגית בבא מציעא ב ובין סוגית בבא בתרא לד בבא מציעא ב-ג
 

הקשיבו   שימרו 

7פתיחה לרבי חייא קמייתא - מבוא למודה במקצת - עירוב פרשיות בבא מציעא ג-ה
 

הקשיבו   שימרו 

8רבי חייא קמייתא - מדוע היינו חושבים לא להשביע ומה הק"ו מלמד - מחייב שבועות בשיטת ראשונים בבא מציעא ג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

9הילך # 1 - הקשר בין רבי חייא קמייתא ורבי חייא בתרייתא - רצף או מימרות שונות? בבא מציעא ד, א
 

הקשיבו   שימרו 

10הילך # 2 - הגדרת המקרה - מלוה, פקדון, משכון - 2 סוגי הילך; סלעין דינרין בבא מציעא ד, א
 

הקשיבו   שימרו 

11הילך # 3 - סלעין דינרין; שיטת הרמב"ם בהילך בשטר; כפירת שעבוד קרקעות בבא מציעא ד, ב
 

הקשיבו   שימרו 

12ההוא רעיא - שבועת היסת בבא מציעא ה, א
 

הקשיבו   שימרו 

13נוסח שבועת יחלוקו; מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא בבא מציעא ה:-ו.
 

הקשיבו   שימרו 

14תקפו כהן # 1 - מבט על הסוגיה - העמדת שאלת הקשר בין שתי האיבעיות בבא מציעא ו-ז
 

הקשיבו   שימרו 

15תקפו כהן # 2 - הסבר שתיה איבעיות והיחס ביניהן; הסבר הראיה מתקפו כהן בבא מציעא ו, א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

16תקפו כהן # 3 - הראיה ממעשר בהמה - הספיקות נכנסין לדיר לעשר בבא מציעא ו,ב - ז,א
 

הקשיבו   שימרו 

17תקפו כהן # 4 - שיטות הראשונים בתפיסה בספיקות - רמב"ם, תוספות, רמב"ן בבא מציעא ו-ז
 

הקשיבו   שימרו 

18שנים אדוקין בטלית - יחלוקו לעומת 'זה נוטל עד מקום שידו מגעת' בבא מציעא ז
 

הקשיבו   שימרו 

19שנים אדוקין בשטר - האם שטר דומה לטלית? האם יש בשטר דין 'זה נוטל עד מקום שידו מגעת'? בבא מציעא ז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

20המגביה מציאה לחבירו # 1 - המשנה וסוגית הגמרא - שיטות האמוראים בבא מציעא ט,ב - י,א
 

הקשיבו   שימרו 

21המגביה מציאה לחבירו # 2 - הסבר המחלוקת האם קנה, האם מציאה מוגדרת כ'חב לאחרים' בבא מציעא ט,ב - י,א
 

הקשיבו   שימרו 

22ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום בבא מציעא י, א
 
וידיאו

23קטנה יש לה יד וחצר? חצר משום שליחות או משום יד? בבא מציעא י, ב
 
וידיאו

24קניין חצר בגט, מציאה ומתנה בבא מציעא יא
 
וידיאו

 
Powered by PBCS Technology