שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא גמרא

 
 

נושא השיעור

מגיד שיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

בריית מתו מוטל לפניו בבבלי ובירושלמי - שינוי האכילה ופטור ממצוות הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

"למען תהיה תורת ד' בפיך" - הזיקה בין תלמוד תורה והנחת תפילין, מתי מניחים תפילין? הרב מאיר ליכטנשטיין מנחות לד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

גדול הבית הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, ב - כב, א
 

הקשיבו   שימרו 

גדול הבית מועד קטן כא, ב - כב, א
 

הקשיבו   שימרו 

גבינה של גויים # 3 - הלכה למעשה; חמאה של גויים; גבינה רכה הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה
 

הקשיבו   שימרו 

גבינה של נכרים # 2 - מה טעם גזרו? מחלוקת הראשונים האם ניתן להתיר גבינה כאשר הנימוק לא תקף הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה
 

הקשיבו   שימרו 

גבינת בית אונייקי וגבינה של נכרים הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לד
 

הקשיבו   שימרו 

האם ברכות מז"ו דאורייתא, היחס בין ברכות ותקיעות, תחילת ניתוח המבנה של הברכות הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

אבלות - דאורייתא או דרבנן הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

אבלות דאורייתא - שיטת הרמב"ם הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

אבלות בשבת הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כג, א-כד, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

אבלות על הורים לעומת אבלות על כל המתים הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כב
 

הקשיבו   שימרו 

אבלות על הורים לעומת אבלות על כל המתים מועד קטן כב
 

הקשיבו   שימרו 

הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, אזכרת מעין המאורע בברכת המזון הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כד, א
 

הקשיבו   שימרו 

אונן ומי שמתו מוטל לפניו - שני מושגים שונים הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

אונן ומי שמתו מוטל לפניו - שני מושגים שונים הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

אונן ומי שמתו מוטל לפניו - שני מושגים שונים הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

בכדי שיעשו הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כד,ב-כה,א
 

הקשיבו   שימרו 

בכור שנפל לבור הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כה, ב-כו, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

בין השמשות # 1 - לימוד סוגית הגמרא שבת לד וירושלמי ברכות א, א ומושגי יסוד, מה מגדיר יום ולילה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

בין השמשות # 2 - היחס בין שבת לד ופסחים צד - שיטת הגאונים, רש"י, ראב"ן ור"ת הרב מאיר ליכטנשטיין שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

בין השמשות # 3 - יראים, שיטת ר"ת, מנחת כהן, מתי החלו להקל על פי ר"ת הרב מאיר ליכטנשטיין שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

בין השמשות # 4 - גר"א סימן רס"א הרב מאיר ליכטנשטיין שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

בין השמשות # 5 - שיטות החישוב של הלוחות, סיכום והלכה, תחילת סוגית תקיעות שבת לד, ב - לה, ב
 

הקשיבו   שימרו 

איסור בשר ויין ותשמיש המיטה למי שמתו מוטל לפניו, יישום מעשי במציאות טלפונית, תחילת סוגית מו"ק יד, ב הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

איסור יציאה מהבית הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

איסור יציאה מהבית הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

איסור מלאכה לאבל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

איסור מלאכה לאבל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

איסור צידה ביום טוב - גדרי מלאכות אוכל נפש הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כג, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

איסור שאלת שלום הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

איסור שאלת שלום הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

איסור שמחת מרעות הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

איסור תפילין לאבל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

איסור תפילין לאבל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

איסור נישואין הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

איסור רחיצה בשלושים למנהג אשכנז, התחלת איסור תפילין לאבל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

איסור רחיצה לאבל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הכשר כלים שאחסנו בהם סתם יינם הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

הכשר כלים שונים שאחסנו בהם סתם יינם הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

היתרי תלמוד תורה לאבל ואיסור רחיצה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, א
 

הקשיבו   שימרו 

דיני מי שמתו מוטל לפניו - הגדרת מוטל לפניו, אנינות בשבת וביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

אלו דברים שאבל אסור בהם - איסור תלמוד תורה לאבל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

אלו דברים שאבל אסור בהם - איסור תלמוד תורה לאבל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

המשך הדיון על הפסקת אבלות בחגי חודש תשרי, שמועה קרובה ושמועה רחוקה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

המשך אבלות דאורייתא או דרבנן - לימוד הדיון של הרמב"ן בתורת האדם הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

המשך אבלות דאורייתא או דרבנן - לימוד הדיון של הרמב"ן בתורת האדם הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

המשך העיון במילה וטבילה וקרבן - ניתוח הגרי"ד הרב מאיר ליכטנשטיין יבמות מו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

המשך גזירה דרבה, תקנת ריב"ז על שופר, ביאור ר"ה פרק ד' משנה א-ב הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה כט ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

המשך מכשירי אוכל נפש - שיפוד ביום טוב, מוקצה מחמת מיאוס, מדידה ביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כח, ב - כט, א
 

הקשיבו   שימרו 

המשך מצודות, בכדי שיעשו הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כד, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

המשך שאלת שלום, גדול הבית הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

המשך שמועה קרובה ורחוקה, קריעה בשמועה רחוקה, האם קריעה היא ניהוג אבלות או תגובה לבשורה רעה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

המשך שמחת מרעות ואיסור נישואין, היחס בין איסורי שבעה ואיסורי שלושים הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

המקור לארבע פרשיות בתפילין, משמעות הנחת שני תפילין יד וראש, למה לא להסתפק באחד? הרב מאיר ליכטנשטיין מנחות לד עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

המקור לסדר הגיור-מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע על מילה וטבילה הרב מאיר ליכטנשטיין יבמות מו ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הסבר מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא היכן לשלב את מלכויות, היחס בין מלכויות לזכרונות ושופרות הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

הספד הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כה, א
 

הקשיבו   שימרו 

אף הן היו באותו הנס - חיוב נשים וקטנים במצוות פרסומי ניסא הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

בעקבות סוגית הקובר מתו - עוד על טיבו של שלושים כתקופה הרב יצחק לוי מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

השוואה בין אבלות חדשה לאבלות ישנה, אבלות ברגל, חווית האבלות לאור ההשוואה למנודה ולמצורע הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יד, ב-טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

הזהיר בנר, אין מדליקין בשמן שריפה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

גזירה דרבה - הסבר הבבלי לאי תקיעה בראש השנה שחל בשבת הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה כט ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

הזכרת מעין המאורע בברכת המזון, על הנסים ויעלה ויבוא הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כד, א
 

הקשיבו   שימרו 

הזכרת מעין המאורע כשאוכלים במועד אחד ומברכים במועד אחר; שיעור אכילה לזימון - כזית או כביצה הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות מט עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

אנינות - הבחנה בין אונן לבין מי שמתו מוטל לפניו הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

גר צריך שלושה הרב מאיר ליכטנשטיין יבמות מו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

גר צריך שלושה-סתירה לסוגיה מה ע"ב הרב מאיר ליכטנשטיין יבמות מו ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

ברכה על מצוה דרבנן, חצר שיש לה שני פתחים - חשדא הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

ברכות על הדלקת נר חנוכה, דין רואה בנרות חנוכה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

ברייתת רבי יהודה הנשיא על בכור שנפל לבור, מוקצה לחצי שבת הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כו,א, - כו, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הרקדה ביום טוב, לקיחה מחנווני נכרי ביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כט, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 1 הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יט, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 1 הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יט, א - כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 1 הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יט, א
 

הקשיבו   שימרו 

הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 2 - שבעה ושלושים כתקופה או כספירת ימים - האם ניתן לפצל אבלות? הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יט, א - כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 2 - שבעה ושלושים כתקופה או כספירת ימים - האם ניתן לפצל אבלות? הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יט, א - כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 2 - שבעה ושלושים כתקופה או כספירת ימים - האם ניתן לפצל אבלות? הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

הקובר מתו שלשה ימים קודם הרגל # 3-היחס בין שלושים לשבעה, ניחום אבלים ברגל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

הקובר מתו שלשה ימים קודם הרגל # 3-היחס בין שלושים לשבעה, ניחום אבלים ברגל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

חובת קבורה על קרובים, מת מצוה, איסור הלנת המת בירושלים הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

חלב נכרי הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה:-לט:
 

הקשיבו   שימרו 

כיצד מזמנין - לימוד משנה ג'; היחס בין זימון ובין ברכו בבית הכנסת הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות מט עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

כיצד מזמנין - נוסח משנה בכתבי יד - ברוך הוא; מברכותיו של אדם ניכר אם הוא חכם או בור הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות נ עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

כל השופרות כשרים הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה כו א
 

הקשיבו   שימרו 

יסוד דין שניים - משפחה אך לא קרובים; קריעה על שניים וקריעה מעומד הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

יסוד דין שניים - משפחה אך לא קרובים; קריעה על שניים וקריעה מעומד הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מדידה ביום טוב, שונין ביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כט, א - כט, ב
 

הקשיבו   שימרו 

מדליקין מנר לנר, הדלקה עושה מצווה, המשך בירור היחס בין נר חנוכה ובין נר המקדש, נר חנוכה כפרסומי ניסא הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא-כב
 

הקשיבו   שימרו 

לחם משנה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת קיז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

לחם משנה בליל הסדר, שלש סעודות הרב מאיר ליכטנשטיין שבת קיז, ב - קיח, א
 

הקשיבו   שימרו 

מי שמתו מוטל לפניו - יסוד איסור בשר ויין, שבת ויו"ט, מעשה רבנו תם הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

מי שמתו מוטל לפניו - מאלו מצוות פטור ומה יסוד הפטור הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

מכירת בשר ביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מילה וטבילה – המשך העיון הרב מאיר ליכטנשטיין יבמות מו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מילה וטבילה- ליבון טיב הצירוף ביניהם הרב מאיר ליכטנשטיין יבמות מו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מכשירי אוכל נפש ביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כח, א - כח, ב
 

הקשיבו   שימרו 

למהות ראש השנה בתורה - ראש חודש של החודש השביעי או תחילת השנה,, זכרון תרועה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מלכויות זכרונות ושופרות - המקור, הסבר מבנה תפילת תשע הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

מלכויות זכרונות ושופרות - הני עשרה כנגד מי, משלים בתורה, תקיעות וברכות, תקנת רבי אבהו הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

ממטבע לטבעת - במה קידשו במשך הדורות הרב מאיר ליכטנשטיין קידושין ח ע"א
 

מצודות חיה עופות ודגים ביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כד,א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מצות קבורה ואיסור בל תלין הרב מאיר ליכטנשטיין סנהדרין מו
 

הקשיבו   שימרו 

לצפייה בשיעורים מדף כב עד דף לא - צולמו בימי הקורונה ביוטיוב הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה כב-לא
 
וידיאו

מתו מוטל לפניו - יסוד הפטור מקריאת שמע, ברייתות מתו מוטל לפניו בירושלמי ובבבלי הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות יז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מתו מוטל לפניו - יסוד הפטור מקריאת שמע, ברייתות מתו מוטל לפניו בירושלמי ובבבלי הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות יז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מתו מוטל לפניו בשבת וביום טוב, תפסו מושל, מעשה רבנו תם כשמתה אחותו הרב מאיר ליכטנשטיין ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

משקאות אלכהוליים - מי דבש, יין רימונים; חרס הדרייאני, נודות וקנקנקנים הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לב
 

הקשיבו   שימרו 

מניין ימי שלושים בחגי חודש תשרי - האם יום כיפור מפסיק שלושים כאשר מת בערב ראש השנה? הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כד, ב
 

הקשיבו   שימרו 

מניין ימי שלושים כאשר רגל מפסיק אבלות הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כד, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מניין ימי שלושים כאשר רגל מפסיק אבלות הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כד, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

סוגיית פתיחה לאבלות - סוגיית מועד קטן יד, ב - פילוח דיני אבלות מתוך ההשוואה למנודה ולמצורע הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יד, ב-טז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

סוגיית פתיחה לאבלות - סוגיית מועד קטן יד, ב - פילוח דיני אבלות מתוך ההשוואה למנודה ולמצורע הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יד, ב-טז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

סוגית מועד קטן יד, ב - סוגית פתיחה לאבלות - ניתוח הסוגיה והשוואה בין אבל למנודה ולמצורע הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יד, ב-טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

עונג שבת - האגדתות העוסקות במענג את השבת, יוסף מוקיר שבת הרב מאיר ליכטנשטיין שבת קיח-קיט
 

הקשיבו   שימרו 

פילוח דיני אבל לאור ההשוואה למנודה ולמצורע, מדוע אין אבלות ברגל הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן יד, ב - טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

פילוח רשימת ניהוגי אבלות לאור השוואה למנודה ומצורע הרב חנן פורת מועד קטן יד, ב-טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

על אילו קרובים מתאבלים - אבלות על בן משפחה או על קרוב (השיעור השני בנושא לא הוקלט) הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, ב
 

הקשיבו   שימרו 

על אלו קרובים מתאבלים הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

על אלו קרובים מתאבלים הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

פתיחה - ראש השנה בתורה - מה טיבו של החודש השביעי באחד לחודש? הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

פתיחה למסכת חנוכה - עיצוב נר חנוכה מול נר שבת ומול נרות המקדש, אסור להשתמש לאורה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא-כב
 

הקשיבו   שימרו 

עשרה פסוקים של מז"ו - כנגד מי? הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה לב ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

פרשיות תפילין בספר דברים הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

פרשת קדש לי כל בכור - זכרון מכת בכורות, מנגנון זכרון בתורה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות; תקיעה בתעניות הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה כו ב - כז א
 

הקשיבו   שימרו 

שווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה כו ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

תוספת שבת # 1 הרב מאיר ליכטנשטיין שבת לד, א
 

הקשיבו   שימרו 

תוספת שבת # 2 הרב מאיר ליכטנשטיין שבת לד, א
 

הקשיבו   שימרו 

שופר של ראש השנה ויובל הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה כו ב
 

הקשיבו   שימרו 

שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כה,א-כה,ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

שיכר (בירה) הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לא
 

הקשיבו   שימרו 

שיעור פתיחה - הגר במקרא ובחז"ל הרב מאיר ליכטנשטיין יבמות מו ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

שמועה קרובה ושמועה רחוקה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

שמחת מרעות הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

שלש סעודות, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות הרב מאיר ליכטנשטיין שבת קיח, א
 

הקשיבו   שימרו 

שמש, מאי חנוכה, עניינים שונים בסוגיה כא, ב הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

תפילין ומזוזה - היחס ביניהן ובין ספר תורה הרב מאיר ליכטנשטיין מנחות לד עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

שש תקיעות בערב שבת # 1 הרב מאיר ליכטנשטיין שבת לה, ב - לו, א
 

הקשיבו   שימרו 

שש תקיעות בערב שבת # 2 הרב מאיר ליכטנשטיין שבת לה, ב - לו, א
 

הקשיבו   שימרו 

שני זוגות תפילין רש"י ור"ת, היחס בין פרשיות תפילין ופרשיות מזוזה לספר תורה הרב מאיר ליכטנשטיין מנחות לד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

תרועות החודש השביעי - הקשר בין ראש השנה ויובל בספרא הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה לד ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

שקילת בשר ביום טוב הרב מאיר ליכטנשטיין ביצה כח, א
 

הקשיבו   שימרו 

תקיעה במקדש - האם ירושלים כלולה במקדש, תקנת ריב"ז לתקוע בבי"ד בשבת הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה כט ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

תקיעה תרועה ותקיעה בספרא, ספרי ובסוגיות בבלי וירושלמי הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה לד ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

תקיעות מעומד ומיושב - היחס ביניהם, מחלוקת הראשונים באילו תקיעות יוצאים ידי חובה הרב מאיר ליכטנשטיין ראש השנה לד ע"א, ט"ז ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

זמן הדלקת נר חנוכה - האם תלוי בלילה או זמן מיוחד לפרסום הנס הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

נודות וקנקנים # 2 - דיון בעלי התוספות הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לג
 

הקשיבו   שימרו 

נודות וקנקנים - כלי אחסון של יין # 1 הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לג
 

הקשיבו   שימרו 

נר איש וביתו מהדרין הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

נר ביתו ונר חנוכה, שיטת הבה"ג שהדלקת נר שבת מהווה קבלת שבת הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

ראש השנה בתורה - תחילת וסוף שנה בתורה הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

ראש השנה שחל בשבת - סיכום של ספרות תנאים וירושלמי הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

ראש השנה שחל בשבת במשנה ובספרא, קיום תקיעה במקדש לפני ד', תקיעת שופר כקיום יחיד או קיום ציבור, הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

קבורה ובל תלין - קבורה בסיפור המקראי, קבורה בדרך וקבורה בקבר אבות, בל תלין וקבור תקברנו הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

קריעה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

קריעה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

קריעה בשמועה רחוקה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

קריעה בשמועה רחוקה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

קריעה על הורים לעומת קריעה על כל המתים הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

קריעה על הורים לעומת קריעה על כל המתים הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

קריעה על חכם ועל אדם כשר ובשעת יציאת נשמה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כה, א
 

הקשיבו   שימרו 

קריעה על חכם ועל אדם כשר ובשעת יציאת נשמה הרב מאיר ליכטנשטיין מועד קטן כה, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology